ជំនាញនិងវិធីសាស្រ្តក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងគ្រូនិងបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ យើងឲឈ្មោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដល  គរុកោសល្យ គឺសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដល  គរុនិស្សិត​ក្នុងការផ្ទរចំណេះដឹងទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃ។ហើយយើងសង្ឃឹមថាគំរោងនេះនៅតែដំណើរការបើទោះបីគំរោងមូយនេះបញ្ចប់។គំរោងនិងរៀបចំនៅឆ្នាំ២០២០​និងចាប់ផ្ដើម២០២១។ព័ត៌មានលំអិតបន្ថែមនិងផ្ដល់ជូននៅពេលក្រោយ