អំពី CONTESSA

CONTESSA គឺជាគំរោងErasmus+ មួយដដលទទួលជំនួយពីសមាគមន៍សហភាពអឺរ ុប រហើយក៏ជាចូលរួមមួយយ ងសំខាន់កនុងការអភិវឌឍសមត្ថភាពរៅករមិត្ឧត្តមសិកា (CBHE)។ គំរោងរនេះរត្ូវបានដឹងនំរោយ សាកលវិទាល័យ GRAZ កនុងរោលបំណង ជួយ អភិវឌឍន៏និងពរងឹងសមត្ថភាពបររងៀន រៅកនុងរបរទសកមពុជា និង របរទសរសីលង្ការ តាមរយេះរបរទសដដលជាដដគូរសហការកនុងសាថប័ណអប់រំថ្ននក់ឧត្តមសិកា រហើយនិងអង្ការអប់រំកនុងរសុក។

រោលរៅដនគំរោងរនេះគឺសថិត្កនុងវិស័យអប់រំរហើយក៏មានការរួមោនរសហការោនរវាងសមាគមន៍សហភាពអឺរ ុបជាមួយ របរទសដដលជាដដគូរ កនុងរោលបំណង ជួយ រោេះរសាយបញ្ហារបឈម និងផដល់ឪកាសរផេងៗរៅកនុងវិស័យអប់រំ។

បនទប់ពីរ្វើការការសិការសាវរជាវរបស់សាកលវិទាល័យ Graz បានរករ ើញថ្នការអបរំរគូបររងៀនគឺជាបញ្ហាចំបងបំផុត្រៅតាមបណ្ដដរសាលាដនត្ំបន់អាសុីខាងត្បូង។ រគូបររងៀនគឺជាធាត្ុសនូលដនការអប់រំទូរទំងពិភពរលាក រហើយការពរងឹងសមត្ថភាពបររងៀន ទំងរៅរបរទសកមពុជានិងរបរទសរសីលង្ការ រៅរពលអនគត្និងបចចុបបនន មានការរួមចំដនកយ ងសំខាន់ រហើយមានឥទធិពលដល់បុគាលខ្លួនឯងនិងសងាម។

តាមរយៈកិចចរពមររពៀងរបស់ដដគូរសហការរៅកនុងគំរោងមួយរនេះមានដូចជារបរទសអូរទីស របរទសកមពុជា របរទសអាលឺមល ង និងរបរទសរសីលង្ការ ដដលរត្ូវរ្វើការអភិវឌឍរៅរលើកមមវិ្ីសិកានិងវគាបណដុេះបណ្ដដលរៅកនុងវិស័យអប់រំតាមដបបសហាសម័យ មិនរត្ឹមដត្ប ុរនេះនិងមានការផដល់រៅសមាារៈសិកាសរមាប់សាថប័នអប់រំឲរសបតាមសដង់ោអនដរជាត្ិ។

ប្រទេសកម្ពុជា

ស្រី​លង្កា

ប្រទេសកម្ពុជា

ស្រី​លង្កា