គុណភាពអប់រំត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃតាមរយះប្រព័ន្ធអ៊ីនធ័រណែតដើម្បីធានាគុណភាពដូចអ្វីដែលបានគ្រោងទុក។យើងនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយះការសរសេរនិងការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទ​ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ខិត្តប័ណ្ណ និងការធ្វើផែនការ ប្រជុំចាប់ផ្តើមនិង ការធ្វើសន្និសីទចុងក្រោយ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងដំបូង

របាយការណ៍នេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងដំបូងដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែសីហា / ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩ និងបានធ្វើឡើងនៅ

ក្នុងខែតុលា / ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩ ។


ទាញយក