បន្ទាប់ពីគំរោងនេះបញ្ចប់ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់និងជួយឲកម្មវិធីសិក្សាក្នុវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសស្រីលង្ការមានភាពជោគជ័យ និងស្របតាមស្ដង់ដាអន្តរជាតិរហូត។គំរោងមួយនេះប្រើពេលយូរក្នុងរៀបចំឡើងឲមានប្រសិទ្ធភាព។ពេលគំរោងនេះចប់ យើងនិងធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួន ដើម្បីបញ្ចៀបទៅក្នុងស្ថាប័ណ។