ការបង្កើតវគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតចំនួន ៥


ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ – បណ្តុះបណ្តាល

វិធីសាស្រ្តបង្រៀនសម្រាប់​អាស៊ីខាងត្បូង

សង្ខេប

ការប្រកួតប្រជែងពីការអប់រំនៅលើឆាកអន្តរជាតិ​គឺជាការបង្ហាញពីគុណភាពអប់រំ​របស់ប្រទេស នីមួយៗ។​ ហើយការអប់រំនៅទ្វីបអាស៊ីខាងត្បួង នៅមានកម្រិត ជាងប្រទេស អភិវឌ្ឍន៏។ ដូច្នេះហើយបានជា CONTESSA​ ចង់ពង្រឹង និង ធ្វើការអភិវឌ្ឍ លើវិស័យអប់រំ ពិសេស នៅប្រទេស​កម្ពុជា​និង ប្រទេស ស្រីលង្ការ។​CONTESSA​នឹង ពង្រឹងសមត្ថភាព បង្រៀន វិធីសាស្រ្ត បច្ចេកទេស ឲស្របនិងសតវត្សទី២១។ CONTESSA​ និងបង្ហាញពីវីធីសាស្រ្ត៣ ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ របស់គ្រូបង្រៀន៖

១.​ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល គ្រួបង្រៀនគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ដែលអនុវត្តន៏នៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។

២.គ្រូបង្រៀន សំដៅទៅលើការបង្រៀនឬការរៀនតាមបច្ចេកវិទ្យាឲស្របតាមកម្មវិធីសិក្សានៅសតវត្សទី២១ ដែលបានបង្ហាញនៅលើវេទិកា OER។​

៣.​ គ្រូបង្រៀនក្រៅប្រព័ន្ធ សំដៅទៅលើគ្រូដែដដលមិនទាន់មានគរុកោលស្យ ពួកគាត់ត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែម ទាំងការបង្រៀន​និងវិធិសាស្រ្ត តាមរយៈ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។ សម្រាប់កម្មវិធីទាំត្រូវបានបកប្រែទៅតាមភាសាជាតិនីមួយៗ​ដែលជាដៃគូរសហការ មានដូចជាប្រទេសកម្ពុជា(ភាសាខ្មែរ) ប្រទេសស្រីលង្ការ​(ភាសាស៊ិនហាឡា និង ភាសាតាមិល)។​គំរោងនេះបង្កើតឡើឲសស្របតាម បរិបទរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។ ក្នុងគោលបំណង ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពអប់រំ ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអប់រំ​ អភិវឌ្ឍន៏ វិធីសាស្រ្ត នៅក្នុងសង្គម។ ព្រោះវាជាការកែលំអររាល់ចំនុចខ្វះ របស់សិក្សា។​  ការប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យាពត៌មានវិទ្យាមានកើនឡើងជាលំដាប់ ក្នុងការបង្រៀននិងការសិក្សារបស់សិស្ស​​ ព្រោះវាជាការអភិវឌ្ឍ​ខ្លួន។ បទពិសោធន៏ និង​ភាពជោគជ័យត្រូវបាន ចែករំលែកឲ​ក្មេង សិស្ស ជំនាន់ក្រោយ។ ការធ្វើកំនែរទំរង់កម្មវិធីសិក្សាថ្មីគឺមានផលវិបាក សម្រាប់ សិស្សជាពិសេស តំរូវការរបស់សិស្ស។